Vragen n.a.v. preek | 24 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K. Sok in de morgendienst op 24 januari 2021

Bijbelgedeelte
Openbaringen 14 : 6-20 (is ook het tekstgedeelte)

6En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. 8En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. 9En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. 12Openb. 13:10Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.13En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.
De graanoogst en de wijnoogst
14En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. 16En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 17En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. 18En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. 19En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.
20En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Vragen/overdenkingen

1) Wij zijn hier op aarde om God te loven.
a. Wat wordt hier mee bedoelt?
b. Ervaar jij dit ook zo?

2) Waarschuwen
a. Waarom denk jij dat je soms ook weleens door je ouders gewaarschuwd of gestraft word?
b. We worden op verschillende manieren continue gewaarschuwd, wat doe jij met deze waarschuwingen?
c. Waarom waarschuwt God ons?

3) Het leven hier is maar kort. Maar de toekomst is voor eeuwig. Denk jij wel eens na over de eeuwigheid en Jezus wederkomst?

4) Woon jij in Babylon of in Jeruzalem? En wat wordt hier mee bedoelt ?

5) De dominee zei in zijn preek dat Christenen als kampeerders moeten zijn en niet vast moeten zitten aan deze aarde. Ben jij als een kampeerder of zit je nog vast aan deze aarde?

6) Wees een vreemdeling op aarde.
a. Wat wordt hiermee bedoeld?
b. Kan/Wil je dat ook van jezelf zeggen?

7) Hoe volhard jij in de strijd tegen de verleidingen van de duivel? Zoek je hierin rust bij Jezus?

8) In de verzen 14-20 wordt gesproken over de wijnoogst en de graanoogst. God geeft hier een vermaning (aansporing en waarschuwing uit liefde) en een bemoediging.( blij vooruitzicht)
a. Wie worden bedoeld met de druiven en welke waarschuwing geeft God ons hier?
b. Wie wordt bedoeld met het koren en welke bemoediging lezen we hier?

9) ‘Kiest dan heden, wie gij dienen zult!’
a. Welke keuze maak jij?
b. Heb jij ook het verlangen om straks als koren geoogst te worden?

10) Hoe zit het met jou muziekkeuze? Ben jij je ook bewust van de teksten uit de wereldse muziek?


Jeugdsectie Ichthus