Vragen n.a.v. preek | 31 januari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. R. de Jong in de morgendienst op 31 januari 2021

Bijbelgedeelte
Romeinen 3 : 9-20 (is ook het tekstgedeelte)

9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, 10zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,11er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. 13Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16Vernieling en ellende is op hun wegen, 17en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 19Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. 20Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Zondag 2

Vraag 3 : Waaruit kent gij uw ellende?
Uit de wet Gods.
Vraag 4 : Wat eist de wet Gods van ons?
Dat leert ons CHRISTUS in een hoofdsom, Matth.22:37‑40: Gijzult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, enmet geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grotegebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben alsuzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten..
Vraag 5 : Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?
Neen ik ; want ik ben van nature geneigd, GOD en mijn naaste tehaten.

Thema van de preek : De ontdekking van Urk

1) Wat de wet zegt
2) Wat Christus leert
3) Wat wij doen

Vragen/overdenkingen

1. We zeggen wel eens: ‘Er is veel ellende in de wereld.’
a. Wat bedoelen we daarmee? Kun je daar voorbeelden van noemen?
b. Wat betekent het woord ‘ellende’ eigenlijk ?
c. In vraag 3 van zondag 2 gaat het niet over de ellende van andere mensen, maar over onze en jouw ellende. Wat is onze/ jouw grootste ellende?

2. De wet van God wordt wel eens een spiegel genoemd.
a. Wat zie jij als je in de spiegel van de wet kijkt
b. Vind jij het moeilijk om je aan de geboden van de wet te houden?
c. Heb jij de wet nodig?
d. Doet de wet jou beseffen dat je zondig bent?
e. Wat leert de wet ons?

3. God wil dat wij Hem en onze naaste volmaakt liefhebben.
a. Kun jij dat?
b. Wie kon wél aan deze eis (bevel) van God voldoen?

4. De wet is een hulpmiddel en geen heilsmiddel. Wat betekent dat?

5. De dominee zei in de preek : “Zijn we zondaar, omdat we zondigen? Of zondigen wij omdat we zondaar zijn?
a. Welke van de twee beweringen is juist, en wat wordt hiermee bedoelt ?

Jeugdsectie Ichthus