VRAGEN N.A.V. PREEK | 2 mei 2021

Zondag 2 Mei 2021
Ds. Sok
2 Timotheüs 4: 1-8

De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs
1 bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

Paulus voorziet zijn heengaan
6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn is aanstaande.
7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.
8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Vragen/ Overdenkingen:
1. Wat zie jij als de grootste noodzaak dat het woord van God verkondigd wordt?
2. Heb jij een zittend of een staand geloof? Met andere woorden: hoe actief ben jij in het geloof?
3. Als iemand wat tegenstrijdigs zegt over de Bijbel, wat zeg jij hier dan van?
4. Predik het Woord. Is deze boodschap alleen voor dominees of is dit ook een opdracht voor jou?
5. Predik het Woord.
a) Heb jij moeite om zondags 2x naar het Woord te luisteren?
b) Op welke wijze help jij mee het woord te verkondigen?