VRAGEN N.A.V. PREEK | 25 APRIL 2021

25 April 2021
Ds. Sok
1 Petrus 1: 1-12

Afzender, geadresseerden, groet
1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

De hoop op de zaligheid
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,
7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen

Vragen/ Overdenkingen:

1. Wat is het verschil tussen Bijbelse hoop en de hoop uit onze Nederlandse spreektaal?

2. Verwachtingsvol uitzien naar de wederkomst van God.
a) Wanneer verwacht jij dat God terugkomt?
b) Waarom?
c) Er wordt weleens gezegd “leef zo, alsof God morgen terugkomt”. Wat zou men hiermee bedoelen?

3. Doordat Christus opstond uit de dood, mag jij nu leven vanuit hoop. (Bijbelse hoop dat zekerheid betekent)
a) Op welke momenten ben jij je van deze hoop bewust?
b) Wat is er in jouw leven anders door deze hoop? -Op welke momenten mag je die hoop nog wel meer hebben?

4. Hoop jij dat je een erfgenaam bent van de Hemelse Vader of weet je dit zeker?
a) Ben jij je van die erfenis bewust?
a) Of leef je vooral voor het leven hier op deze aarde?
c) Op welke manier heeft een toekomstig leven in de hemel te maken met jouw levensdoel op aarde?

5. Dat leven in de hemel is iets van de toekomst. We leven nu nog op aarde en dat is niet altijd een makkelijk leven. Je geloof kan aangevallen worden. Er zijn verleidingen die je van Christus afbrengen.
a) Wat merk je van die aanvallen en die verleidingen?
b) Wat betekenen die aanvallen en verleidingen voor je relatie met Christus?

6. De Heere kan die aanvallen en verleidingen gebruiken om jouw geloof sterker te maken.
a) Wat merk jij ervan dat jouw geloof sterker wordt in moeilijke perioden?
b) Wat heb jij dan nodig om een sterker geloof te krijgen?