Vragen n.a.v. preek | 7 Februari 2021

Vragen n.a.v. preek ds. H.K Sok in de morgendienst op 7 Februari 2021

Bijbelgedeelte
Lukas 10 : 25-37 (Is ook het tekstgedeelte)

De barmhartige Samaritaan
25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?
27 Hij antwoordde en zei:
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.
29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?
30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.
31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij.
32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij.
33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.
34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom.
36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?
37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

Thema van de Preek: Voor wie moet ik een naaste zijn?

Vragen/overdenkingen

1. Voor wie moet ik mijn naaste zijn?

2. Wat is er nodig om een echte naaste voor een ander te zijn?

3. Wat van jezelf herken je in de personen uit de gelijkenis?
● de Priester
● de Leviet
● de Sameritaan?

4. Vind je het moeilijk om een naaste te zijn voor iemand anders?

5. Heb jij wel eens iemand die in nood zat geholpen en wat heb je toen gedaan?

Jeugdsectie Ichthus