VRAGEN N.A.V. PREEK | 30 mei 2021

Zondag 30 Mei 2021
Ds. E.J. van der Linde
Openbaringen 1:1-8

Geadresseerden, groet
1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.
2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
4Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,
5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.a
7 Zie, komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Openbaringen 3:7-13
Zesde brief: aan Filadelfia
7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.
10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Vragen/ Overdenkingen:

1. Denk jij vaak aan de vervolgde kerk?
2. Vind jij het moeilijk om arm en zwak te worden voor God?
3. Lijden is niet zinloos vertelde de dominee in zijn preek. Kun je aan de hand van de Bijbel uitleggen waarom?
4. Ook zei hij dat je God op sommige momenten in het leven voor de voeten kunt lopen.
a) Wat zou de dominee hiermee bedoelen?
b) Ervaar jij dat ook wel eens?
c) Wat kun je hier aan doen?
5. Christus bepaald de wereldgeschiedenis. Bepaald Christus ook de geschiedenis en toekomst in jou leven?
6. a) Bid jij tot God om vergeving van ál je zonden?
b) geloof je dat God ál jou zonden wil vergeven als je Hem hierom bid en dit gelooft?