VRAGEN N.A.V. PREEK | 28 MAART 2021

28 Maart 2021, Ds. H.K. Sok

1 Korinthe 1: 18 – 2: 8

18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
19. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.
20. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
21. Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
22. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
23. wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.
24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.
25. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
26. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
27. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
28. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
29. opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
30. Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
31. opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

1 Korinthe 2

1. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,
2. want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
3. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
5. opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.
6. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.
7. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;
8. een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Vragen/ Overdenkingen:

1. Waarom is Jezus gekruisigd?
2. Wat heeft het kruis ons te zeggen?
3. Geen verrijzenis zonder kruis. Geen vergeving zonder kruis. Geen redding zonder kruis. Mag jij dat ook zo ervaren en geloven?
4. Hoe draag jij de boodschap van het kruis uit? Welke plaats heeft het kruis in jou leven?
5. Om jou te redden is onze Here Jezus gestorven! Hoe kijk jij hiernaar, en vind je het moeilijk dit te geloven?
6. Ben je hier dankbaar voor?
7. Hoe uit je jou dankbaarheid?
8. Hoe kun je Jezus volgen op de loopbaan van jouw geloof?
9. Kun je het Paasfeest vieren zonder stilgestaan te hebben bij Goede Vrijdag ?