VRAGEN N.A.V. PREEK | 16 mei 2021

Zondag 16 Mei 2021
Ds. De Jong

Job 2
Job door zijn vrienden opgezocht

1 Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de HEERE.
2 Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.
3 De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u Mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden.
4 Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Huid voor huid! Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.
5 Steek Uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.
6 En de HEERE zei tegen de satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven.
7 Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.
8 En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat.
9 Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.
10 Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.
11 Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil, dat hem overkomen was, hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woonplaats: Elifaz, de Temaniet, Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten.
12 Toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen; daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden.
13 Zo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was.


Vragen/ Overdenkingen:

1. Job wordt een aantal keren beproefd. Wat wordt hier mee bedoeld? Ben jij al eens beproefd of wordt je momenteel beproefd? Hoe ging/ga je hier mee om?
2. We lezen in Job 2 hoe Satan God uitdaagt.
God wordt voor de vraag geplaatst of Jobs vroomheid en oprechtheid echt belangeloos is. Of is Job zo vroom omdat hij zoveel krijgt van God?
Vraag jij jezelf soms ook eerlijk af waarom je God dient? Dien je God, omdat je daar beter van hoopt te worden? Of dien je God omdat je gewoonweg ontzag hebt voor God en verder niets?
3. Probeer zelf voorbeelden te bedenken van situaties waarin je je onrechtvaardig behandeld voelde door God. Hoe ben je daar mee omgegaan?
4. Begrijp je de reactie van de vrouw van Job? Waarom wel of waarom niet?
5. Wat voor vriend ben jij als je vrienden het moeilijk hebben of verdrietig zijn? En gedraag jij je ook als een christelijke vriend?